RSPG สถานีบูรพา - ระบบนิเวศ
โครงการ

การถอดบทเรียนองค์ความรู้ระบบนิเวศหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา


จำนวนสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น

21 ชนิด

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

คลังข้อมูลคุณภาพน้ำ

แหล่งรวมรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี (บริเวณอ่าวชลบุรี ถึง ศรีราชา)