RSPG สถานีบูรพา - ระบบนิเวศ
โครงการ

การถอดบทเรียนองค์ความรู้ระบบนิเวศหาดทรายและหาดหินบริเวณชายหาดบางแสนและแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา


จำนวนสิ่งมีชีวิตที่พบในแนวชายฝั่ง หาดทราย และหาดหิน บริเวณชายหาดบางแสน-วอนนภาและแหลมแท่น

115 ชนิด

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565-2566